Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Багмут Едуард Геннадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07300 Київська обл., Вишгородський район, мiсто Вишгород ПРОМИСЛОВА, будинок 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04630672
5. Міжміський код та телефон, факс 04496 54371 04496 51807
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 243 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 19.12.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 04630672.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 17.12.2018 1454.5 3206 45.4
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами Товариства 17.12.2018 року, ПРОТОКОЛ № 2/2018 вiд 17 грудня 2018 року, прийняте рiшення про надання згоди на укладення Договору купiвлi-продажу нерухомого майна, надалi – Значний правочин, на продаж об’єктiв нерухомого майна Товариства: склад неопалювальний (лiт. I) площею 197,2 кв.м; навiс (лiт. Ї); контора (будiвля) (лiт. Л) площею 93,5 кв.м; навiс (лiт. М); профiлакторiй дорожньо-будiвельний (лiт. О) площею 1 292,1 кв.м; участок механiзацiї (будiвля) (лiт. К) площею 56,0 кв.м у складi виробничої бази за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., надалi – Майно Товариства, що належить Товариству на правi приватної власностi.
Ринкова вартiсть Майна Товариства, що є предметом Значного правочину, визначена вiдповiдно до законодавства та складає:
1454500,00 (Один мiльйон чотириста п’ятдесят чотири тисячi п’ятсот) грн.00коп., без урахування податку на додану вартiсть. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3206000, 00(Три мiльйони двiстi шiсть тисяч) грн.00коп.
Спiввiдношення ринкової вартостi Майна Товариства, що є предметом Значного правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 45,4%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах Товариства: 81812 (Вiсiмдесят одна тисяча вiсiмсот дванадцять) простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 81812 (Вiсiмдесят одна тисяча вiсiмсот дванадцять) простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) простих акцiй.