Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Багмут Едуард Геннадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07300 Київська обл., Вишгородський район, мiсто Вишгород ПРОМИСЛОВА, будинок 4
4. Код за ЄДРПОУ 04630672
5. Міжміський код та телефон, факс 04496 54371 0449651807
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 185 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 29.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 04630672.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2017 обрано Голова Наглядової ради Багмут Геннадiй Павлович
34.495497
Зміст інформації:
Рiшення прийняте Наглядовою радою ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 28 вересня 2017 року, протокол № 28/09/2017 вiд 28 вересня 2017 року. На посаду Голови наглядової ради Товариства до 07.09.2020 року, обраний Багмут Геннадiй Павлович, який протягом останнiх п’яти рокiв є пенсiонером. Частка в статутному капiталi Емiтента 34,495497%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним директором. Не є представником акцiонера (акцiонерiв).