Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Багмут Едуард Геннадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07300 Київська обл., Вишгородський район, мiсто Вишгород ПРОМИСЛОВА, будинок 4
4. Код за ЄДРПОУ 04630672
5. Міжміський код та телефон, факс 04496 54371 0449651807
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 173 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 04630672.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 11.09.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ»
Зміст інформації:
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 11 вересня 2017 року. Дата прийняття рiшення: 07.09.2017 року. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ».