Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Багмут Едуард Геннадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07300 Київська обл., Вишгородський район, мiсто Вишгород ПРОМИСЛОВА, будинок 4
4. Код за ЄДРПОУ 04630672
5. Міжміський код та телефон, факс 04496 54371 0449651807
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 170 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 08.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 04630672.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Багмут Геннадiй Павлович
34.495497
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Багмут Геннадiй Павлович, який займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 34,495497%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 обрано директор Багмут Едуард Геннадiйович
29.401657
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. На посаду директора Товариства на 5 рокiв, до 07.09.2022,, обраний Багмут Едуард Геннадiйович, який обiймав протягом останнiх п’яти рокiв iншi посади: директор ТОВ «ТЕРА». Частка в статутному капiталi Емiтента 29,401657%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 припинено повноваження директор Могильна Ольга Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Могильна Ольга Володимирiвна, яка займала посаду директора з 01 .11.2013 року до 07.09.2017 року (3 роки 10 мiсяцiв) припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 припинено повноваження Ревiзор Федiна Галина Миколаївна
0.210095
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Федiна Галина Миколаївна, яка займала посаду Ревiзора з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,210095%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Багмут Едуард Геннадiйович
29.401657
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Багмут Едуард Геннадiйович, який займав посаду Голови Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 29,401657%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Черевко Юрiй Iллiч
0.172606
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Черевко Юрiй Iллiч, який займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,172606%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Охiм Валерiй Петрович
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Охiм Валерiй Петрович, який займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Ващенко Олег Миколайович
1.354296
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. Посадова особа, Ващенко Олег Миколайович, який займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 1,354296%; зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 обрано Ревiзор Гребєннiкова Галина Миколаївна
0.233526
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. На посаду Ревiзора Товариства на 5 рокiв, до 07.09.2022,, обрана Гребєннiкова Галина Миколаївна, яка обiймала протягом останнiх п’яти рокiв iншi посади: Гол. бухгалтер агрофiрма «Олмо Плюс», Гол. бухгалтер КП «Вишгородська центральна аптека №23». Частка в статутному капiталi Емiтента 0,233526%.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 обрано Член Наглядової ради Багмут Геннадiй Павлович
34.495497
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. На посаду Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, до 07.09.2020, обраний Багмут Геннадiй Павлович, який протягом останнiх п’яти рокiв є пенсiонером. Частка в статутному капiталi Емiтента 34,495497%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним директором. Не є представником акцiонера (акцiонерiв).
07.09.2017 обрано Член Наглядової ради Багмут Олена Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. На посаду Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, до 07.09.2020, обрана Багмут Олена Олександрiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв є приватним пiдприємцем. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним директором.
Є представником акцiонера Яремича Олександра Яковича. Iнформацiї про акцiонера Яремича Олександра Яковича: розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє акцiонер в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 0,032803; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини акцiонер не має; посади, якi обiймав акцiонер протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець. Акцiонер не надав згоди на розкриття паспортних даних.
07.09.2017 обрано Член Наглядової ради Охiм Валерiй Петрович
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" 07 вересня 2017 року, протокол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. На посаду Члена наглядової ради Товариства на 3 роки, до 07.09.2020, обраний Охiм Валерiй Петрович, який протягом останнiх п’яти рокiв є пенсiонером. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера Притули Валерiя Миколайовича.
Iнформацiї про акцiонера Притулу Валерiя Миколайовича: розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє акцiонер в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 0,049204; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини акцiонер не має; посади, якi обiймав акцiонер протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ", крановщик. Акцiонер не надав згоди на розкриття паспортних даних.