Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.12.2018
Дата публікації 15.11.2018 17:00:40
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
Юридична адреса* 07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 4
Керівник* БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ - директор. Тел: (04596) 54830
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ",  надалі- «Товариство», «ПрАТ»,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ - 04630672), місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4.

2)Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

"17" грудня 2018 року, 16 год. 00 хв., Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, "17" грудня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 15 години 10 хвилин до 15 години 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  11 грудня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ з/п, Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати  Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії - Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

 

2.Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Обрати Багмута Едуарда Геннадійовича Головуючим позачергових  загальних зборів Товариства; Багмут Олену Олександрівну Секретарем позачергових загальних зборів Товариства.

 

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

4.Про поділ в натурі на окремі об'єкти цивільно-правових відносин об'єкту нерухомого майна Товариства за адресою вул. Промислова 4.

Поділити в натурі на окремі об'єкти цивільно-правових відносин об'єкт нерухомого майна Товариства «Виробнича база»  за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., що належить Товариству на праві приватної власності.

 

5. Прийняття рішення про надання згоди на відчуження об’єктів нерухомого майна Товариства.

Надати згоду на відчуження об’єктів нерухомого майна Товариства: склад неопалювальний (літ. І) площею 197,2 кв.м; навіс (літ. Ї); контора (будівля) (літ. Л) площею 93,5 кв.м; навіс (літ. М); профілакторій дорожньо-будівельний (літ. О) площею 1 292,1 кв.м; участок механізації (будівля) (літ. К) площею 56,0 кв.м у складі виробничої бази за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., які належить Товариству на праві приватної власності, шляхом його продажу за ринковою вартістю, яка складає:

Без податку на додану вартість 1 454 500,00 (Один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот) грн. 00 коп.

Податок на додану вартість (20%) 290 900,00 (Двісті дев’яносто тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп.

Разом з податком на додану вартість: 1745400,00 (Один мільйон сімсот сорок п’ять тисяч чотириста) грн. 00коп., в тому числі податок на додану вартість 290900, 00 (Двісті дев’яносто тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп.

 

6.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. 

Надати згоду на укладення Договору купівлі-продажу нерухомого  майна,  надалі – Значний правочин, на продаж об’єктів  нерухомого майна Товариства:  склад неопалювальний (літ. І) площею 197,2 кв.м; навіс (літ. Ї); контора (будівля) (літ. Л) площею 93,5 кв.м; навіс (літ. М); профілакторій дорожньо-будівельний (літ. О) площею 1 292,1 кв.м; участок механізації (будівля) (літ. К) площею 56,0 кв.м у складі виробничої бази за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., надалі – Майно Товариства, що належить Товариству на праві приватної власності.

Ринкова вартість Майна Товариства, що є предметом  Значного правочину, визначена відповідно до законодавства та складає:

1454500,00 (Один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот) грн.00коп., без урахування податку на додану вартість. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 3206000, 00(Три мільйони двісті шість тисяч) грн.00коп.

Співвідношення ринкової вартості Майна Товариства, що є предметом Значного правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 45,4%.

 

7.Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження оформлення документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість Товариства.

Призначити  уповноваженою особою Товариства,  якій надаються повноваження оформлення документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість Товариства Багмута Едуарда Геннадійовича.

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 04630672.smida.gov.ua    

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кім. 31, у робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Директором Товариства не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства директор Товариства БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ .  Довідки за телефоном: 0459626261.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» з, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

 

 у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Інформація відповідно до вимог пункту 4 Статті 35  Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на "09" листопада 2018 року)

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на "09" листопада 2018 року)

 

128037 (Сто двадцять вісім тисяч тридцять сім) простих іменних акцій.

 

 

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на "09" листопада 2018 року)

 

81812 (Вісімдесят одна тисяча вісімсот дванадцять)  простих іменних акцій

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

 

Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства  або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

№ з/п, Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати  Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії - Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

 

2.Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Обрати Багмута Едуарда Геннадійовича Головуючим позачергових  загальних зборів Товариства; Багмут Олену Олександрівну Секретарем позачергових загальних зборів Товариства.

 

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

4.Про поділ в натурі на окремі об'єкти цивільно-правових відносин об'єкту нерухомого майна Товариства за адресою вул. Промислова 4.

Поділити в натурі на окремі об'єкти цивільно-правових відносин об'єкт нерухомого майна Товариства «Виробнича база»  за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., що належить Товариству на праві приватної власності.

 

5. Прийняття рішення про надання згоди на відчуження об’єктів нерухомого майна Товариства.

Надати згоду на відчуження об’єктів нерухомого майна Товариства: склад неопалювальний (літ. І) площею 197,2 кв.м; навіс (літ. Ї); контора (будівля) (літ. Л) площею 93,5 кв.м; навіс (літ. М); профілакторій дорожньо-будівельний (літ. О) площею 1 292,1 кв.м; участок механізації (будівля) (літ. К) площею 56,0 кв.м у складі виробничої бази за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., які належить Товариству на праві приватної власності, шляхом його продажу за ринковою вартістю, яка складає:

Без податку на додану вартість 1 454 500,00 (Один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот) грн. 00 коп.

Податок на додану вартість (20%) 290 900,00 (Двісті дев’яносто тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп.

Разом з податком на додану вартість: 1745400,00 (Один мільйон сімсот сорок п’ять тисяч чотириста) грн. 00коп., в тому числі податок на додану вартість 290900, 00 (Двісті дев’яносто тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп.

 

6.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. 

Надати згоду на укладення Договору купівлі-продажу нерухомого  майна,  надалі – Значний правочин, на продаж об’єктів  нерухомого майна Товариства:  склад неопалювальний (літ. І) площею 197,2 кв.м; навіс (літ. Ї); контора (будівля) (літ. Л) площею 93,5 кв.м; навіс (літ. М); профілакторій дорожньо-будівельний (літ. О) площею 1 292,1 кв.м; участок механізації (будівля) (літ. К) площею 56,0 кв.м у складі виробничої бази за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4., надалі – Майно Товариства, що належить Товариству на праві приватної власності.

Ринкова вартість Майна Товариства, що є предметом  Значного правочину, визначена відповідно до законодавства та складає:

1454500,00 (Один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот) грн.00коп., без урахування податку на додану вартість. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 3206000, 00(Три мільйони двісті шість тисяч) грн.00коп.

Співвідношення ринкової вартості Майна Товариства, що є предметом Значного правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 45,4%.

 

7.Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження оформлення документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість Товариства.

Призначити  уповноваженою особою Товариства,  якій надаються повноваження оформлення документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість Товариства Багмута Едуарда Геннадійовича.

 

 

 

директор

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" затверджене рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 12/11/2018 від  12 листопада 2018 року засідання Наглядової ради Товариства)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.11.2018
(дата)