Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 29.03.2018 17:35:36
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
Юридична адреса* 07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 4
Керівник* БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ - директор. Тел: (04596) 54830
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1.

Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ - 04630672), надалі- «Товариство», «ПрАТ», місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4.

-1.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

"30" квітня 2018 року, 16 год. 00 хв., Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31

2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

 

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, "30" квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 15 години 10 хвилин до 15 години 45 хвилин

3.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  24 квітня 2018 року.

4.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

 

№ з/п, Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати  Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії - Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.

Обрати Багмута Едуарда Геннадійовича Головуючим загальних зборів Товариства; Охім Валерія Петровича Секретарем загальних зборів Товариства.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4.Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити заходи щодо діяльності Товариства на 2018 рік, викладені у звіті Директора Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради  Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити заходи щодо діяльності Товариства на 2018 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6.Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. 

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2017 рік та затвердити  заходи за результатами його розгляду.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту Директора Товариства за 2017 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

 За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Директора Товариства за 2017 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

9.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом.

Збиток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі 132,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

11.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Визначити, що надання в оренду власного нерухомого майна Товариства, є основним напрямком діяльності Товариства в 2017 році.

 

 

5.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кім. 31, у робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Директором Товариства не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства директор Товариства БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ .  Довідки за телефоном: 459626261.

 

-1.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного                                                                                                       

04630672.smida.gov.ua     

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

6.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

Звітний  2017 р.

Попередній  2016 р.

Усього активів

1138,5

948,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1138,5  

950,1

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

799,0

-

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (збиток)

(132,9)

(1611,1)

Власний капітал

1282,1

(196,1)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

32,00

32,00

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1923,2

1146,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(132,9)

630,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

128037

128037

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(1,03876)      

0,03124

 

*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

7.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

(дата, номер та найменування офіційного 
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор БАГМУТ ЕДУАРД ГЕННАДІЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2018
(дата)