Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.09.2017
Дата публікації 04.08.2017 17:01:58
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укренергобудмеханізація"
Юридична адреса* вул. Промислова, 4, м. Вишгород, Київська обл., 07300
Керівник* Могильна Ольга Володимирівна - директор. Тел: (04596) 54830
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

"07" вересня 2017 року року об 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31

2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, "07" вересня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 12-00 години до 12-45 години.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам  необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

3.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 01 вересня 2017 року.

 

4.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.

Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

2.

Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

3.

Затвердження порядку ведення (регламенту ) річних загальних зборів Товариства; затвердження порядку  голосування  на загальних зборах.

4.

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.  

 

5.

Звіт директорапро результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

7.

Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської   діяльності  Товариства  за результатами 2016  фінансового  року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8.

Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства у 2016 році.

9.

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

10.

Розподіл  прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

11.

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

12.

Про зміну типу ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

13.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

14.

Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

15.

Про  припинення  повноважень директора Товариства.

16.

Про обрання директора Товариства.

17.

Про  припинення  повноважень Ревізора Товариства.

18.

Про обрання Ревізора Товариства.

19.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

20.

Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

21.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я директора надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кім. 31, у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,  директор Товариства МОГИЛЬНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА .  Довідки за телефоном: 04496 54371 .,

5-1.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  04630672.smida.gov.ua.

.

6.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний 2016 рік (тис. грн)*:

 

найменування показника 

період

звітний

попередній

 усього активів

1064

1116

основні засоби

1062

1114

інші фінансові інвестиції

-

-

запаси

-

-

сумарна дебіторська заборгованість

-

-

грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

нерозподілений прибуток

(1609)

(1611)

статутний капітал

32

32

власний капітал

(194)

(196)

довгострокові зобов'язання

-

-

поточні зобов'язання

1258

1312

чистий прибуток (збиток)

7

 

-середньорічна кількість акцій (шт.)

128

128

кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

3

7.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

 (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

 

"07" серпня 2017 року, №147(2652), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Могильна Ольга Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.08.2017
(дата)