Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  09.09.2020 18:19:01
Дата здійснення дії: 14.10.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  04630672
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"надалі- «Товариство», «ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"повідомляє про проведення  за рішенням Наглядової ради Товариства позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ - 04630672), місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

14 жовтня 2020 року, 12 год. 00 хв., Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, 14 жовтня 2020 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  08 жовтня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного

№ з/п, Питання Проекту порядку денного

Проект рішення з питання Проекту порядку денного

  1.  

Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати  Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії - Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.

Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

3.

Прийняття рішення про надання згоди на відчуження об’єктів нерухомого майна Товариства.

 

Надати згоду на відчуження об’єктів нерухомого майна Товариства – індивідуально виділені об’єкти нерухомості у складі виробничої бази:

• адміністративний корпус  (літ. «А») площею 1497,9 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4;

• ремонтно-механічні майстерні (літ. «Ч» площею 1117,3 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4, корпус 13;

• гуртожиток (комплект 3) (літ. «Ш») площею 59,1 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4, корпус 14,

що належать Товариству на праві приватної власності, шляхом його продажу за ринковою вартістю, яка складає:

• Без податку на додану вартість 2 449 300,00 (Два мільйони чотириста сорок дев’ять тисяч триста) грн. 00 коп.

• Податок на додану вартість (20%) 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

• Разом з податком на додану вартість (20%):     2 939 160,00 (Два мільйони дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто шістдесят) грн. 00коп., в тому числі податок на додану вартість 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

 

4.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Надати згоду на укладення Договору купівлі-продажу нерухомого  майна,  надалі – Значний правочин, на продаж об’єктів  нерухомого майна Товариства – індивідуально виділені об’єкти нерухомості у складі виробничої бази:

• адміністративний корпус  (літ. «А») площею 1497,9 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4;

• ремонтно-механічні майстерні (літ. «Ч» площею 1117,3 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4, корпус 13;

• гуртожиток (комплект 3) (літ. «Ш») площею 59,1 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4, корпус 14,

надалі – Майно Товариства, що належить Товариству на праві приватної власності.

Ринкова вартість Майна Товариства, що є предметом  Значного правочину, визначена відповідно до законодавства та складає:

• Без податку на додану вартість 2 449 300,00 (Два мільйони чотириста сорок дев’ять тисяч триста) грн. 00 коп.

• Податок на додану вартість (20%) 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

• Разом з податком на додану вартість (20%):     2 939 160,00 (Два мільйони дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто шістдесят) грн. 00коп., в тому числі податок на додану вартість 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить: 4 385 0000,00 (Чотири мільйони триста вісімдесят п’ять тисяч) грн.00коп.

Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Значного правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 67,02759%.

 

5.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - Правочин із заінтересованістю).

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРА" Договору купівлі-продажу нерухомого  майна,  надалі – Правочин із заінтересованістю, предметом якого є купівля – продаж об’єктів  нерухомого майна – індивідуально виділені об’єкти нерухомості у складі виробничої бази:

• адміністративний корпус  (літ. «А») площею 1497,9 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4;

• ремонтно-механічні майстерні (літ. «Ч» площею 1117,3 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4, корпус 13;

• гуртожиток (комплект 3) (літ. «Ш») площею 59,1 кв.м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4, корпус 14,

надалі – Майно,  яке належить Товариству на праві приватної власності, на загальну суму 2 939 160,00 (Два мільйони дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто шістдесят) грн. 00коп., в тому числі податок на додану вартість (20%) 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРА" (місцезнаходження: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4; ідентифікаційний код юридичної особи: 31704207) відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні  Товариством Правочину із заінтересованістю, так як є юридичною особою, в якій Директор Товариства Багмут Едуард Геннадійович є посадовою особою.

Відповідно до частини третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРА є особою, що вважається заінтересованою у вчиненні Товариством Правочину із заінтересованістю, так як  є стороною  Правочину із заінтересованістю  та  внаслідок Правочину із заінтересованістю набуває Майно.

Ринкова вартість Майна Товариства, що є предметом Правочину із заінтересованістю, визначена відповідно до законодавства та складає:

• Без податку на додану вартість 2 449 300,00 (Два мільйони чотириста сорок дев’ять тисяч триста) грн. 00 коп.

• Податок на додану вартість (20%) 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

• Разом з податком на додану вартість (20%):     2 939 160,00 (Два мільйони дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто шістдесят) грн. 00коп., в тому числі податок на додану вартість 489 860,00 (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 коп.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 4 385 0000,00 (Чотири мільйони триста вісімдесят п’ять тисяч) грн.00коп.

Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Правочину із заінтересованістю, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 67,02759%.

 

6.

Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження оформлення документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість Товариства.

 

Призначити  уповноваженою особою Товариства,  якій надаються повноваження оформлення документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість Товариства Багмута Едуарда Геннадійовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій  статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  04630672.smida.gov.ua                

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора Багмута Едуарда Геннадійовича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4,

 (кабінет директора), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Багмут Едуард Геннадійович. Телефон для довідок: +38 (04596)- 26-26-1.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних  зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:   у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на 02 вересня 2020 року): 128037 (Сто двадцять вісім тисяч тридцять сім) простих іменних акцій.

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 02 вересня 2020 року): 81812 (Вісімдесят одна тисяча вісімсот дванадцять)  простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".