Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.07.2020 16:09:01
Дата здійснення дії: 11.08.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  04630672
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ",  надалі- «Товариство», «ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ",  повідомляє про проведення  за рішенням Наглядової ради Товариства річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ - 04630672), місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

11 серпня 2020 року, 12 год. 00 хв., Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, 11 серпня 2020 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  05 серпня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного

№ з/п, Питання Проекту порядку денного

Проект рішення з питання Проекту порядку денного

1.

Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати  Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії - Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

3.

Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Директора Товариства за 2019 рік прийняти до уваги, затвердити заходи  за результатами його розгляду.

4.

Розгляд звіту Наглядової ради  Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги, затвердити заходи  за результатами його розгляду.

5.

Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської   діяльності  Товариства  за результатами 2019 фінансового  року та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за результатами 2019 року.

Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської   діяльності  Товариства  за результатами 2019 фінансового  року прийняти до уваги. Висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за результатами 2019 року прийняти до уваги.

6.

Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства у 2019 році. 

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства у 2019 році.

7.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Директора Товариства за 2019 рік, звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Директора Товариства за 2019 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

8.

 

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з  урахуванням вимог, передбачених законом.

Збитки, одержані Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 75 тис. грн. погасити за рахунок прибутку майбутнього періоду.

10.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства на 2020 рік є: здача в оренду належного Товариству майна.

11.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"  Багмута Геннадiя Павловича, Багмут Олени Олександрiвни, Охiма Валерiя Петровича.

12.

Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.

Затвердити кількісний склад Наглядової ради  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»- 3 (три) особи.

 

13.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"  .

14.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,  встановити розмір їх винагороди у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". Обрати Директора Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".

 

15.

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані в тому числі з приведенням його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства  згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити директора Товариства Багмута Едуарда Геннадійовича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"  та доручити директору Товариства Багмуту Едуарду Геннадійовичу  або іншій уповноваженій ним особі, провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства та підписати всі необхідні для цього документи.

16.

Прийняття рішення про внесення змін до Положення "Про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Внести зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції: Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".

17.

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребєннiкової Галини Миколаївни.

18.

Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Ревізійну комісія (Ревізора), як орган контролю, що призначений для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства, в Товаристві не створювати.

19.

Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення "Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".

Визнати таким, що втратило чинність з 11 серпня 2020 року Положення "Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій  статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:                           

04630672.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора Багмута Едуарда Геннадійовича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4,

 (кабінет директора), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Багмут Едуард Геннадійович. Телефон для довідок: +38 (04596)- 26-26-1.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних  зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:   у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на 01 липня 2020 року): 128037 (Сто двадцять вісім тисяч тридцять сім) простих іменних акцій.

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 01 липня 2020 року): 81812 (Вісімдесят одна тисяча вісімсот дванадцять)  простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Найменування показника

Період

Звітний  2019 р.

Звітний  2018 р.

Усього активів

3305

4385

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1080

1108

Запаси

2530

1142

Сумарна дебіторська заборгованість

_

_

Гроші та їх еквіваленти

_

_

Нерозподілений прибуток (збиток)

(75)

5

Власний капітал

1415

1415

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

_

_

Поточні зобов’язання і забезпечення

3045

1895

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(75)

(5)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

128 037

128 037

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,58577)

(0,03905)

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".